عشق چیست ؟  چاپ
تاریخ : شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1384

عشق چیست ؟

به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید

به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید

به باد گفتم عشق چیست؟ وزید

به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید

به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد

به انسان گفتم عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: دیوانگیست .