اسمان  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بودنت تنها دلیل بودنم نگاهت روشنی بخش  راهم و کلامت آرامبخش

 روح و روانم است تو را عاشقانه صادقانه و عارفانه دوست میدارم ای

هم راز جان نه آب باش نه خاک که دهن تو را باز کنند وانگهی ذهن تو

 را پر رمز و راز کنند آسمان باش تا خلق به نگاهت بنگرد وتو را یا د

 کند