سکوت را در شب...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

 

من عشق را در تو


تو را در دل

 
دل را در موقع تپیدن


و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم


من غم را در سکوت


سکوت را در شب


شب را در بستر


و بستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم.


من بهار را به خاطر شکوفه هایش


زندگی را به خاطر زیبایی اش


و زیبایی اش را به خاطر تو دوست دارم.


من دنیا را به خاطر خدایش


خدایی که تو را خلق کرد

 
دوست دارم.