شیارهای قلبم...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1387

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق می گردی؟

عشق من در ایینه ای است که

هر روز در ان مینگری......چشمان تو قبله عشق من است

من به ان مینگرم وزیر

سایه بان ابروهایت به خواب میروم.خوابی عمیق به عمق اقیانوس.

 در مهربانی لبهایت

خنده می روید. در خمار چشمانت عشق غنچه ترد لبانت

را چشیدم و بوییدم گل

بلورین تو را تا اعماق وجودم

با جمله جاری میشوم احساسم در کالبدی سپید