سراپا...  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1387

             alijon.com

 

                                         سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

 

                                        ولی دل به پائیز نسپرده ایم

 

                                          چو گلدان خالی لب پنجره

 

                                       پر از خاطرات ترک خورده ایم

 

                                         اگر داغ دل بود ما دیده ایم

 

                                      اگر خون دل بود ما خورده ایم

 

                                      اگر دل دلیل است آورده ایم

 

                                   اگر داغ شرط است ما برده ایم

 

                                     اگر دشنه دشمنان گردنیم

 

                                   اگر خنجر دوستان ،  گرده ایم

 

                                     گواهی بخواهید ، اینک گواه :

 

                                 همین زخمهایی که نشمرده ایم

 

                                  دلی سربلند و سری سر به زیر

 

                                ازاین دست عمری به سربرده ایم