عبور باید کرد...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

صدای باد می آیدعبور باید کرد 
 

 و من مسافرم ای بادهای همواره 
 

             مرابه وسعت تشکیل برگ ها ببرید             
 

 مرا به کودکی شور آب ها برسانید
 

و کفش های مرا تا تکامل تن انگور
 

 پر از تحرک زیبایی خضوع کنید 
  

دقیقه های مرا تا کبوتران مکرر 
 

در آسمان سپید غریزه اوج دهید 
 

و اتفاق وجود مرا کنار درخت
 

بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاک 
 

 و در تنفس تنهایی
  

دریچه های شعور مرا به هم بزنید 
 

روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز 
  

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید
 

 حضور هیچ ملایم را 
 

به من نشان بدهید