ماه چمنم...  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

خواب خوش بهار من

 

خنده روزگار من

 

شراب سرخ وناب من

 

عاشق بی قرار من

 

یاسمن وستاره ام

 

بید وبنفشه و گلم

 

آتش سوزنده تنم

 

خاک رهت بوده سرم

 

جان به فدای تو منم

 

بت تو وتو بت شکنم

 

وامق و عذرا که منم

 

دشت شقایق نگهم

 

ستاره، ماه چمنم

 

هزارو یکشب سخنم

 

پادشه جان ودلم

 

آمر این روح وتنم

 

هرچه تو خواهی آن منم

 

هرچه تو گویی آن شوم

 

تو سخن نگفته ام

 

راز به ُمهر نشسته ام

 

حدیث نا نوشته ام

 

جوهر این نوشته ام

 

خالق هر نوشته ام 

 

کلام عاشقانه ام 

 

خسته وبیچاره منم 

 

اسیر و در مانده دلم 

 

یادتو مونس دلم 

 

نام تو امضای دلم