تکیه به شانه ام...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

تکیه به شانه ام بده که مثل صخره محکم است

 

 به پای صحبتم بشین فقط ترانه گوش کن

 

 جام به جام من بزن جان مرا تو نوش کن

 

 تو را به شعرمیکشم چوواژه ٬ چو واژه پیش میروی

 

  من فرا نمیرسم٬ تو تازه خلق میشوی

 

 تو در شب تولدت به شعله فوت میکنی

 

  یه چشم من که میرسی فقط سکوت میکنی

 

 اگرکسی در دل توست٬ بگو.....

 

       به راحتی کنار میروم........